Down
Terug

Privacybeleid

Privacy Statement

Dit is de privacyverklaring van Fysiovenne. In deze verklaring wordt onder “Fysiovenne” verstaan de Fysiotherapie praktijk, gevestigd in de locatie van Mylife Purmerend, aan de Zambezilaan 181 te Purmerend. Fysiovenne wordt zakelijk geleid door Mevr. R. Knibbe – de Boer.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Fysiovenne omgaat met uw persoonsgegevens.

 

Verwerkingsverantwoordelijke gegevensverwerkingen

Fysiovenne, gevestigd in Purmerend, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het aanmaken van een online afspraak op www.fysiovenne.nl.

Categorieën persoonsgegevens, verwerkingsdoelen, rechtsgronden en bewaartermijnen

Fysiovenne verwerkt de volgende persoonsgegevens voor de specifiek vermelde doeleinden op de vermelde rechtsgronden gedurende een bepaalde bewaartermijn:

het online maken van een afspraak

NAW gegevens (voornaam, tussenvoegsels, achternaam, telefoonnummer en e-mail), aangevuld met vragen omtrent de aanleiding voor de afspraak in de vorm van een keuze tussen een bestaande, danwel nieuwe klacht, danwel een relatie tot een bepaalde activiteit of sport (lees: specialisatie).

Let op: Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je slechts persoonsgegevens aan Fysiovenne verstrekken, indien een van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger ons hiervoor namens jou toestemming heeft gegeven. Wij verzoeken je daarom om geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken, indien je daarvoor geen toestemming hebt gekregen van je ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Personaliseren van aanbiedingen en communicatie

Eerdere contactmomenten in combinatie met de eerder aangeleverde contactgegevens worden gebruikt om u rondom uw behandeling overleg met u te kunnen hebben over de inhoud of voortgang. Ook kunnen deze gegevens gebruikt worden om te overleggen over de te maken afspraken en andere praktische zaken die verband houden met uw behandeling. Naderhand wordt uw mailadres gebruikt om een vragenlijst toe te sturen waarbij u uiteraard vrij bent om deze in te vullen.

 

Rechtsgronden

Fysiovenne verwerken deze persoonsgegevens op grond van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming van degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben voor het verwerken van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. U kunt een gegeven toestemming op ieder gewenst moment intrekken;
 • Het uitvoeren en / of voorbereiden van een overeenkomst, waarbij degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben partij is;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting, die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • Noodzaak voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, waarbij de belangen van de degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben om zijn persoonsgegevens te beschermen worden afgewogen tegen de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Bij de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke moet je bijvoorbeeld denken aan het verwerken van gegevens ten behoeve van direct marketing.
 

Ontvangers / categorieën van ontvangers

De u betreffende persoonsgegevens kunnen door Fysiovenne, zo nodig, worden verstrekt aan:

 • de medewerkers van Fysiovenne die werkzaam zijn als Fysiotherapeut (zowel eigen personeel als ZZP’ers)
 • de medewerkers van Fysiovenne die werkzaam zijn op de afdeling e-commerce;
 • de medewerkers van Fysiovenne die werkzaam zijn op de finance afdeling
 • aan derden, indien Fysiovenne gebruik maakt van deze diensten van deze derden. Derden zijn bijvoorbeeld mediabureaus die namens Fysiovenne online marketing op zich nemen, maar ook IT leveranciers van de verschillende systemen en tooling, die PLUS gebruikt om haar service aan de klanten aan te kunnen bieden. Met deze derden zal PLUS uiteraard geheimhouding overeenkomen, een verwerkersovereenkomst en adequate beveiliging vastleggen.

Beveiliging

Fysiovenne gaat uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Fysiovenne zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen en te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.

Fysiovenne bewaart de persoonsgegevens op een eigen, beveiligde server.

Indien Fysiovenne gebruik maakt van de diensten van een derde die deze diensten ten behoeve van Fysiovenne zal uitvoeren, zal Fysiovenne deze derde(n) verplichten tot strikte geheimhouding en adequate beveiliging van uw persoonsgegevens en het afsluiten van een verwerkersovereenkomst.

Indien Fysiovenne gebruik maakt van de diensten van een derde die deze diensten ten behoeve van Fysiovenne zal uitvoeren, zal Fysiovenne deze derde(n) verplichten tot strikte geheimhouding en adequate beveiliging van uw persoonsgegevens en het afsluiten van een verwerkersovereenkomst.

Indien u een zwakke plek in de beveiliging opmerkt kunt u deze aan Fysiovenne melden. Correcte meldingen worden zo spoedig mogelijk door Fysiovenne onderzocht en (indien mogelijk) opgelost.

 

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan 12 maanden na uw laatste activiteit op de website wwwww.fysiovenne.nl. Indien sprake is van wettelijke bewaartermijnen, dan zullen wij deze uiteraard volgen. Bepaalde (persoons)gegevens moeten bijvoorbeeld van de fiscus zeven jaar bewaard worden.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Fysiovenne kan uw persoonsgegevens verstrekken aan derden indien:

 • U daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven;
 • Daartoe een verplichting of rechtvaardiging bestaat op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, dan wel in een noodgeval voor zover dat naar redelijk oordeel van Fysiovenne in uw eigen belang is (bijvoorbeeld aan politie, justitie of medisch personeel);
 • Fysiovenne een of meerdere onderdelen van de onderneming of activa overdraagt aan een derde partij;
 • Fysiovenne gebruik maakt van diensten van derden. Derden zijn bijvoorbeeld mediabureaus die namens Fsiovenne online marketing op zich nemen, maar ook IT leveranciers van de verschillende systemen en tooling, die Fysiovenne gebruikt om haar service aan u aan te kunnen bieden. Met deze derden zal Fysiovenne uiteraard geheimhouding overeenkomen, een verwerkersovereenkomst en adequate beveiliging vastleggen

Indien uw persoonsgegevens aan een derde worden verstrekt, wordt u daaraan voorafgaand van op de hoogte gesteld, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

 

Register van de verwerkingsactiviteiten

Onze verwerkingen zijn geregistreerd in het register van de verwerkingsactiviteiten. Fysiovenne houdt een dergelijk register bij.

 

Minderjarigen

Indien u jonger dan 16 jaar bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken onze website.

 

Functionaris voor gegevensverwerking

Voor de (controle op) de juiste behandeling en verwerking van gegevens is er binnen Fysiovenne een functinaris aangesteld:

Dhr. M.S. (Maarten Knibbe)

maarten@fysiovenne.nl

 

Cookies

Op onze website www.fysiovenne.nl maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en wordt opgeslagen op uw computer. Fysiovenne maakt gebruik van zowel functionele, analytische en tracking cookies.

Functionele cookies worden gebruikt om de website www.fysiovenne.nl te laten functioneren en uw voorkeuren te bewaren.

Analytische cookies worden gebruikt om statistieken te verzamelen van gebruikers die de website www.fysiovenne.nl bezoeken om hiermee de functionaliteiten en de content op de website www.fysiovenne.nl te optimaliseren. Hiervoor schakelt Fysiovenne ook derden in, zoals Google.

Tracking cookies worden gebruikt om u als klant te volgen om daarmee (surf)gedrag, interesses en voorkeuren in kaart te brengen. Deze informatie wordt gebruikt om u gerichte boodschappen te kunnen tonen die voor u interessant kunnen zijn. Hiervoor schakelt Fysiovenne hulp in van derde partijen, zoals Google, Facebook.

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik kan maken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze cookie informatie.

 

Klachten

U kunt uiteraard contact met ons opnemen, zoals hiervoor ook aangegeven, indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat wij uw klacht niet naar behoren afhandelen, kunt u naar de rechter stappen. Als u naar de rechter wil, dan start u een verzoekschriftprocedure. Dat betekent dat u een brief schrijft aan de kantonrechter met een duidelijke omschrijving van uw klacht. U heeft daarvoor geen advocaat nodig. Ten slotte kunt u ook een tip geven aan de Autoriteit Persoonsgegevens omtrent de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. Dit kunt u doen via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de privacyverklaring kunt u vinden op: www.fysiovenne.nl/privacybeleid

 

Verwijzingen

Websites van anderen waarnaar Fysiovenne verwijst kunnen een ander privacy beleid hanteren. Voor de inhoud van deze andere websites kan Fysiovenne geen verantwoordelijkheid dragen. Wij raden u aan zich op de hoogte te stellen van de regels voordat u persoonlijke gegevens verstrekt.

Dit privacy statement is voor het laatste gewijzigd op 7 mei 2019.

Meteen een eerste afspraak maken?

Ervaar het gemak van het online plannen van een afspraak of bel/app ons voor de eerstvolgende mogelijkheid.

Afspraak maken